Algemene voorwaarden

V5 31-03-2021 | 12:43:39

Lees deze voorwaarden door voordat je deelneemt of doneert aan “Nierdaagse” van Nierstichting. Met dit wandelevenement maken we stappen voor nierpatiënten. Vanuit huis of een andere plek. Omdat we nierpatiënten een beter perspectief willen geven. Hoe meer stappen we maken en geld ophalen, hoe grotere impact wij samen kunnen maken om nierziekten te genezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Evenement: het door de Nierstichting te organiseren evenement: Nierdaagse.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemer en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Nierdaagse.
Streefbedrag: het door de deelnemer bepaalde bedrag dat hij op wil halen met zijn deelname.
Donateur: de (rechts-)persoon die een financiële bijdrage levert het werk van de Nierstichting via de Nierdaagse.
Organisator: Nierstichting
Actiepagina: De persoonlijke pagina van de deelnemer aan Nierdaagse
Website: nierdaagse.nl

ARTIKEL 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN
2.1 Om deel te nemen aan de Nierdaagse dient een ‘ticket’ gekocht te worden. Je kunt je tot en met 26 juli inschrijven voor de Nierdaagse. Daarna is de mogelijkheid om in te schrijven gesloten. Voor elke inschrijving dient een uniek e-mailadres gebruikt te worden.
2.2 De inschrijving is definitief als de deelnemer een ticket heeft gekocht via de website van de Nierdaagse. Als het inschrijfgeld is voldaan krijgt de deelnemer toegang tot zijn Actiepagina.
2.3 De deelnemers gaat met zijn inschrijving akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Nierdaagse.

ARTIKEL 3. DEELNAME AAN NIERDAAGSE
3.1 Deelname aan de Nierdaagse vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer.
3.2 Om deel te kunnen nemen aan de Nierdaagse dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldige bevestigingsmail.
3.3 De start/finishlocatie en de afstand wordt bepaald door de deelnemer zelf.
3.4 Iedereen v.a.12 jaar en ouder kan zich inschrijven. Er wordt geen deelnemerslimiet gehanteerd. Het deelnemen is altijd op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers zijn in het geval van een minderjarige verantwoordelijk voor deelname van het kind.
3.5 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
3.6 Bij deelname aan het Evenement verklaart de Deelnemer geen COVID-19 gerelateerde klachten te hebben zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk.
3.7 De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
3.8 Met de inschrijving gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisatie de deelnemer kan benaderen over het evenement
3.9 Teamleden kunnen zich inschrijven bij het team.
3.10 Deelname in een rolstoel is mogelijk onder begeleiding.
3.11 Honden mogen (aangelijnd) mee lopen op eigen verantwoordelijkheid.
3.12 Houd de natuur schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kunt gooien.

ARTIKEL 4. DOORGANG VAN NIERDAAGSE
4.1 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om de Nierdaagse niet door te laten gaan. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel extra betaalde donatiebedrag en/of opgehaalde sponsorgeld plaats.
4.2 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van de Nierdaagse voortijdig te wijzigen, te beëindigen of op te schorten. In deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel opgehaalde sponsorgeld plaats.
4.3 Een besluit van de Organisator om de Nierdaagse niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Nierdaagse, waaronder ook reis- en verblijfskosten

ARTIKEL 5. COVID-19  
5.1 Het is bij Deelnemer en de Nierstichting bekend dat er overheidsmaatregelen gelden in het kader van COVID-19. In de maand juli 2021 dienen alle overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM in acht genomen te worden. Hygiëne, veilige wandelroutes en 1,5 meter afstand staan hierbij voorop.
5.2 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona maatregelen die in de maand juli 2021 gelden.
5.3 Wanneer het voor Deelnemer niet toegestaan is om deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld en het sponsorgeld niet gerestitueerd.
5.4 De Organisator doet er alles aan om de Nierdaagse zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar de verantwoordelijkheid van Deelnemer zijn gezondheid en handelen ligt bij de Deelnemer. Mocht Deelnemer ondanks alle genomen maatregelen toch onverhoopt ziek worden, zijn Organisator en de Nierstichting niet aansprakelijk voor mogelijke schade (waaronder letsel en/of zaakschade en/of immateriële schade en/of gederfde inkomsten) ten gevolge van Deelnemer zijn deelname.  Deelnemer doet mee voor eigen rekening en risico.

ARTIKEL 6. PORTRETRECHT
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

ARTIKEL 7. TRANSACTIEKOSTEN
Het verwerken van betalingen aan de Nierdaagse brengt transactiekosten met zich mee. Om de transactiekosten te dekken heeft de donateur de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage van € 0,40 te betalen. Door deze extra bijdrage ontvangt de Nierstichting het volledige donatiebedrag voor de genezing van nierziekten.

ARTIKEL 8. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
8.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
8.2 Indien noodzakelijk zal de Organisator de persoonsgegevens van de Deelnemer doorgeven aan overheidsinstanties voor bron- en contactonderzoek.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan de Nierdaagse. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld
9.2 De Nierdaagse is een wandelevent. Wij raden aan om te kiezen voor paden met weinig verkeer. Zorg ook dat je goed zichtbaar bent. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. De Nierstichting is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die tijdens het evenement ontstaat, zie lid 1.
9.3 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
9.4 De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Deelnemer.
9.5 Indien, ondanks het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar ter zake van die schade uitkeert.
9.6 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
9.7 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
9.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
9.9 Sponsors van het Evenement zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
9.10 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

ARTIKEL 10. OVERIG
10.1 Mochten delen van dit reglement geen rechtskracht hebben dan blijven de overige bepalingen van kracht. Blijkt een beding ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert.
10.2 Op de Overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht exclusief van toepassing.
10.3 Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres info@nierdaagse.nl.

30 maart 2021